Alapszabály kivonata

Az egyesület célkitűzése, tevékenysége

 1. Azon magánszemélyek, cégek, és jogi személyek  közös szervezetbe tömörítése, akik elfogadják a Szövetség  irányelveit, életük során figyelmet szeretnének fordítani azon váratlan eseményekre való felkészülésre, mely ma a világon egyre több embert foglalkoztatnak.
 2. A Szövetség feladatai:  A tagok informálása, a Szövetségen belül összegyűjtött tudás megosztása minden olyan kérdésben, ami segítheti a tagok felkészülésben való jártasságának növelését.
 3. Felkutatni a tagok felkészüléséhez szükséges kivitelezési, beszerzési forrásokat, összehozni a tagság köreiben fellelhető szaktudást a felmerült igényekkel.
 4. Dolgozni a jogi környezet fejlesztésén.
 5. Létrehozni a külföldön már jól működő cégekkel az együttműködést, és ezt megosztani a tagsággal.
 6. Felhívni a figyelmet a pazarló élet következményeire. Segítséget adni a környezettel  való harmonikus élet elsajátításához,  a rendelkezésre álló források minél hatékonyabb kihasználásához.
 7. Külföldi szakirodalom magyarországi megjelentetése.
 8. Rendezvények szervezése, elektronikus fórum üzemeltetése, közéleti eseményeken való megjelenés.
 9. Felvenni a kapcsolatot más szervezetekkel, különösen a környezetvédelemben, a polgári védelemben és az ezekhez kapcsolódó tevékenységekben érdekeltekkel.
 10. Felhívni a társadalom tagjainak figyelmét a személyes felelősség fontosságára, a civilizáció vívmányaitól való függőség veszélyeire, és ismeretterjesztő munkát végezni ezen témakörökben.
 11. Megfelelő tájékoztatást adni arról, hogy a felkészülés nem egy szakma. Hogy a felkészülés a hétköznapokban kezdődik, és már a legegyszerűbb formája is nagy mértékben javíthat a hétköznapi biztonságon.

 

Tagság

 1. A Szövetség tagsága önkéntes.
 2. Minden magánszemély, illetve jogi személy, amely magáénak vallja a Szövetség elveit, célkitűzéseit, felvételét kérheti a Szövetségbe.
 3. A jelentkezési lap kitöltésével, szándéknyilatkozat tételével,  a tagdíj befizetésével a tagság létrejön egy 30 napos próbaidőre.
 4. A tagság létrejöttét a 3. pont teljesülése esetén 30 naptári napon belül az Elnökség hagyja jóvá. Amennyiben a jelentkező a döntéssel nem ért egyet, 15 napon belül kérheti a Közgyűlést ügyének felülvizsgálatára. Ebben az esetben az Elnökség köteles rendkívüli közgyűlést összehívni.
 5. A tagság lehet nyilvános, illetve titkos, tekintettel arra, hogy a Szövetség alapítói tisztában vannak azzal, hogy a felkészülők  legfontosabb biztonsági eleme az inkognitó. A névtelenségét kérő tag adatait csak az Elnökség és szükséges esetben a Közgyűlés által választott Felügyelő szerv ismeri. Amennyiben egy ilyen tag szavazati jogával élni szeretne, azt az Elnökségen keresztül teheti meg.
 6. A tag jogosult: a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni, részt venni és szavazni a Szövetség közgyűlésén, megválasztani a Szövetség tisztségviselőit , magát tisztségre jelölni, véleményt nyilvánítani a Szövetséget érintő kérdésekben, a Szövetség által szervezett rendezvényeken részt venni. A tagok kedvezményesen juthatnak hozzá a Szövetség által felkarolt, és a Szövetség által kiadott könyvekhez. Kedvezményesen vehetnek részt a Szövetség által szervezett nyilvános rendezvényeken, amelyekre a Szövetség tevékenységébe vágó szaktudással rendelkező szakemberek bevonásával kerül sor.
 7. Különös figyelmet kapnak azok a vállalkozások és cégek, amelyek a Szövetség tagjai, és egyúttal segítséget tudnak adni a Szövetség munkájában, illetve a tagok felkészülési céljaiban
 8. A 7. pont kiegészítéseként nem megengedett a Szövetség fórumain levelezési listáin direkt marketing tevékenység folytatása.
 9. A tag köteles: elősegíteni a Szövetség céljainak megvalósítását, az alapszabályban foglaltakat maradéktalanul betartani, olyan magatartást tanúsítani, amely méltó a Szövetség céljaihoz, tagdíj-fizetési kötelezettségének eleget tenni.
 10. Tagság megszűnte: A tag halálával, törléssel, amennyiben az éves tagdíj felszólítás után sem kerül befizetésre, kilépési nyilatkozat írásos benyújtásával a Szövetséghez, a Szövetség elnöksége által megszüntetve, amennyiben a tag a Szövetség céljaival ellentétes, a Szövetség alapszabályaiba ütköző tevékenységet folytat, a Szövetség megszűnésével.
 11. A tagot az elnökség, a tag kötelezettségeinek szándékos, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel történő megsértése - ide nem értve a tagdíj-fizetési kötelezettség elmulasztását - kizárással  sújthatja. Ebben az esetben a tagot értesíti a kizárási eljárás megindításáról, arról, hogy arra, bizonyítékainak előterjesztése mellett a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban nyilatkozhat. Az elnökség a kizárási eljárásban a tagot köteles meghallgatni, amennyiben a tag ezt igényli. Amennyiben a tag igényli, az elnökség felkérhet egy a Szövetség tagjaiból álló 5 fős bizottságot, hogy a kizárási indítvány indoklását, és annak bizonyítékait vesse össze a tag nyilatkozatában álló bizonyítékokkal, és a határozatot az elnökség számára megfontolásra visszaküldheti, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a tag nem vétett a Szövetség alapelvei ellen, illetve elmulasztott kötelezettsége alaposan megindokolásra kerül.
 12. Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki a Szövetség alapszabályát elfogadja, és személyes tevékenységével vagy anyagi támogatásával segíti a Szövetséget céljai elérésében. A pártoló tagság az Elnökség határozatával jön létre. A pártoló tagsággal a Szövetségben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem lehet szerezni, azzal azonban, hogy a pártoló tag is jogosult a közgyűlésen részt venni, ott felszólalni, javaslatot tenni, valamint egyben köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani és a szövetség érdekeivel összhangban tevékenykedni. Ezen kívül a pártoló tagnak lehetősége van a Szövetség céljaiban szereplő tevékenységét a tagság számára elérhetővé tenni. Ez nem jelenti a direkt marketing tevékenység folytatását a szövetségen belül.
 13. Tiszteletbeli tag lehet az a természetes, vagy jogi személy, aki tevékenységével, kapcsolatrendszerével kimagasló módon segíti a Szövetség munkáját. A tiszteletbeli tagság adományozása az elnökség egyöntetű szavazásával történik. A Tiszteletbeli tagság tagdíjmentes.

 

Irányítás

 1. A Szövetséget az elnökségi tagok irányítják, a feladatokat megosztva egymás közt.
 2. Az elnökségi tagság nem választott tisztség, hanem azt jelképezi, hogy kik vettek részt a Szövetség létrejöttében. Az elnökségi tagok  az alakuló gyűlésen lettek megnevezve, az Alapító Okiratba bejegyezve.
 3. Az Elnök pusztán adminisztratív elnevezés, a Szövetség létrejöttét megálmodó, és azt életre hívó személyt jelöli. A Szövetség irányításáért, szervezéséért, kapcsolattartásáért  egyéb szervezetekkel, a tagságot érintő kérdésekben, pénzügyekben az elnökségi tagok egyenlő mértékben felelnek, és döntenek.
 4. Az elnökségről, és elnökségi tagságról le lehet mondani, a lemondott tag helyébe új jelöltet lehet állítani, kinek a személyét az elnökségi tagok egyszerű többséggel szavazzák meg.
 5. A Szövetség valamennyi döntését akár elnökségi szinten, akár közgyűlési szinten nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg.( Kivétel ez alól az anonim tag, az Elnökség számára leadott szavazata)
 6. Az Elnökség munkáját, gazdasági tevékenységét a Közgyűlés által választott Felügyelő szerv ellenőrzi. Az ellenőrzés eredménye a tagság számára nyilvános. Amennyiben az ellenőrzéskor szabálytalanságra derül fény a szabálytalanság jellegétől függően a Felügyelő szerv a hiányosság kijavítására szólíthatja fel az Elnökséget, illetve komolyabb esetben (bűncselekmény gyanúja) hivatalos feljelentést köteles tenni.