Magyar Felkészülők Egyesülete
ALAPSZABÁLY

Az Egyesület Alakuló Közgyűlése 2014. január 14-én az alábbi Alapszabályt fogadta el.

 

I.
AZ EGYESÜLET ADATAI

1.Az Egyesület neve: Magyar Felkészülők Egyesülete
Az Egyesület rövidített neve: MAFELSZ
Az Egyesület székhelye: 1172. Budapest. Aranykút u. 58.
Az Egyesület működési területe: Magyarország

2.  Az Egyesület jogállása
Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

3.  Az Egyesület célja és feladatai

 • Azon magánszemélyek, cégek, és jogi személyek  közös szervezetbe tömörítése, akik elfogadják az Egyesület  irányelveit, életük során figyelmet szeretnének fordítani azon váratlan eseményekre való felkészülésre, mely ma a világon egyre több embert foglalkoztatnak.;
 • A tagok informálása, az Egyesületen belül összegyűjtött tudás megosztása minden olyan kérdésben, ami segítheti a tagok felkészülésben való jártasságának növelését.;
 • Felkutatni a tagok felkészüléséhez szükséges kivitelezési, beszerzési forrásokat, összehozni a tagság köreiben fellelhető szaktudást a felmerült igényekkel.;
 • Dolgozni a jogi környezet fejlesztésén.;
 • Létrehozni a külföldön már jól működő cégekkel az együttműködést, és ezt megosztani a tagsággal.;
 • Felhívni a figyelmet a pazarló élet következményeire. Segítséget adni a környezettel  való harmonikus élet elsajátításához,  a rendelkezésre álló források minél hatékonyabb kihasználásához.;
 • Külföldi szakirodalom magyarországi megjelentetése.;
 • Rendezvények szervezése, elektronikus fórum üzemeltetése, közéleti eseményeken való megjelenés.
 • Felvenni a kapcsolatot más szervezetekkel, különösen a környezetvédelemben, a polgári védelemben és az ezekhez kapcsolódó tevékenységekben érdekeltekkel.
 • Felhívni a társadalom tagjainak figyelmét a személyes felelősség fontosságára, a civilizáció vívmányaitól való függőség veszélyeire, és ismeretterjesztő munkát végezni ezen témakörökben.
 • Megfelelő tájékoztatást adni arról, hogy a felkészülés nem egy szakma. Hogy a felkészülés a hétköznapokban kezdődik, és már a legegyszerűbb formája is nagy mértékben javíthat a hétköznapi biztonságon.

Az Egyesület egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

 

II.
TAGSÁGI VISZONY

 

1.  Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. Az Egyesületi tagság formái:

 • rendes tagság,
 • tiszteletbeli tagság,
 • pártoló tagság.

2.  Az Egyesület rendes tagjává választható az a nagykorú személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. Az Egyesület rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

 • részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
 • tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
 • bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
 • jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
 • igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket;
 • a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.
 • Kedvezményesen vehetnek részt az Egyesület által szervezett nyilvános rendezvényeken, amelyekre az Egyesület tevékenységébe vágó szaktudással rendelkező szakemberek bevonásával kerül sor.
 • A tagok kedvezményesen juthatnak hozzá az Egyesület által felkarolt, és az Egyesület által kiadott könyvekhez.
 • Különös figyelmet kapnak azok a vállalkozások és cégek, amelyek az Egyesület tagjai, és egyúttal segítséget tudnak adni az Egyesület munkájában, illetve a tagok felkészülési céljaiban .
 • A II/2/i pont kiegészítéseként nem megengedett az Egyesület fórumain levelezési listáin direkt marketing tevékenység folytatása.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:

 • kötelesek megtartani az Alapszabály, az Ügyrend és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
 • kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
 • kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.

3.  Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő oktatási, tudományos vagy szakmai eredményt elért személy, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit elsősorban támogatja.

A tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés számára. Ilyen javaslat előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik.

A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. A tiszteletbeli tag részt vehet a Közgyűlésen.

Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatóak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).

4.  Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.

A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.

A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie.

5.  A tagsági viszony megszűnik:

 • a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
 • a tag kizárásával: Az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását. A kizárás oka lehet, ha a tag az Egyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza. A kizárásról szóló döntést a taggal 8 napon belül írásban kell közölni. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a Közgyűlés soron következő ülésén bírál el. Az Elnökség kizárásról szóló döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tagsági jogait nem gyakorolhatja;
 • a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött 90 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal) az Elnökség törléssel törölheti;
 • a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

III.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

1.  Az Egyesület szervei

Az Egyesület testületi szervei:

 • Közgyűlés,
 • Elnökség,
 • Ellenőrző Bizottság.

Az Egyesület tisztségviselői:

 • elnök,
 • alelnök,
 • gazdasági alelnök,
 • ellenőrző bizottság
 • elnökségi tag.

2.  A Közgyűlés

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Fővárosi Bíróság elrendeli.

A Közgyűlést az elnök írásban (ide értve az elektronikus levelet is) hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök által felkért tagok hitelesítenek.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.

A Közgyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottság üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

A Közgyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottság döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza .

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.

A Közgyűlés a www.mafelsz.hu internetes honlapon nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját és feltételeit, a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót, valamint éves az közhasznúsági jelentését. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

 • megválasztja az Ellenőrző Bizottságot, valamint az ellenőrző bizottsági tagokat, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét;
 • határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;
 • jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;
 • meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
 • szükség esetén rendkívüli tagdíjat állapít meg;
 • tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
 •  az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében;
 • Az Elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadása. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik. Amennyiben ezt számviteli vagy egyéb törvény módosítja, akkor a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.
 • éves költségvetés megállapítása; meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót.
 • egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása.

Az a) pontjában meghatározott választások előkészítésére a Közgyűlés jelölőbizottságot küld ki, melynek személyi összetételére a Közgyűlésen jelenlévő tagok és tisztségviselők tehetnek javaslatot.

3.  Az Elnökség

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az 4 tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget az Alapítói okiratban lefektetve az alapító tagok választják meg. A Elnöki és Elnökségi tagság örökös, viszont átruházható. Az Elnöki vagy Elnökségi tagság átruházását az Elnökség többi tagja bírálja, és fogadja el. Amennyiben az átruházás meghiúsul az Elnökség egyet nem értése miatt, abban az esetben az ügyben Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, és ott 50%+1 szavazattal érvényesített szavazással a kérdést eldönteni, figyelemmel a Közgyűlés határozatképességének már korábban kifejtett elveire.
Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök, a gazdasági alelnök és 1 elnökségi tag. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatóak meg.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagokból legalább az 50%+ 1 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.

4.  Az Egyesület tisztségviselői

Az Egyesület tisztségviselői: az Elnökség összes tagja, az elnök, az alelnök, a gazdasági alelnök és az Ellenőrző Bizottság tagjai és elnöke. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja.

 

Az elnök feladatai:

 • az Egyesület képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása;
 • a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése;
 • konferenciák és más rendezvények szervezése;
 • a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés;
 • az Egyesület működésének irányítása;
 • a bankszámla feletti rendelkezési jog az elnököt önállóan illeti meg;
 • utalványozási jog gyakorlása önállóan.

Az alelnök feladatai:

 • az elnök konzultánsaiként működik, szakterületi megoszlásban;
 • az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését;
 • az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése;
 • tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
 • a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása a gazdasági alelnökkel együttesen;
 • az alelnök előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.

A gazdasági alelnök feladatai:

 • kezeli a tagdíj befizetési nyilvántartást;
 • felügyeli az Egyesület által szervezett rendezvények költségvetését;
 • a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása az alelnökkel együttesen.

IV.
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

 

1.  Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll. Az EB tagjait a közgyűlés választja 1 évre az Egyesület bírósági bejegyzését követően. Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak, ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az Egyesület Alapszabályával.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

2.Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.

3.  Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni.

4.  Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

 

V.
AZ EGYESÜLET BANKSZÁMLÁJA

 

1.  Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan, az Alelnök pedig a Gazdasági Alelnökkel együttesen jogosult rendelkezni.

VI.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1.  Az Egyesület vagyoni eszközei

Az Egyesület bevételei:

 • tagdíjak,
 • a jogi személy tagok átutalásai,
 • ajándékok,
 • pályázatok,
 • az Egyesület saját tevékenységéből adódó bevételek,
 • az Egyesület rendezvényeinek bevételei.

Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

2.  Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az alelnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

3.  Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Közgyűlés 2/3- os többséggel kimondja a feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik megszűnésének megállapításával, valamint feloszlatással.

Az Egyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait.

Az Egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

 

VII.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – a Civil törvény 11. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

 

VIII.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezt az alapszabályt az Egyesület Alakuló Közgyűlése 2014. Január 14.-én fogadta el.